Stichting Elia
(zie "Ik Ben")
Financiën / AVG
 
Balans per 31 december 2023

DEBET
 
       CREDIT
 
 
 
 
 
Kerkgebouw
€               28.091,18
     Eigen  vermogen
   €   41.554,14
Inventaris
€                 1.346,06
 
 
Verbouwing
€                 500,00
 
 
Bank
€                    351,58
 
 
Spaarrekening
€               10.940,54
      
 
Saldo
€               324,88
      
       
 
 
 
 
 
 
 
 

Totaal bezittingen

€               41.554,14

   Totaal vermogen

   €   41.554,14
 
 
 
Baten & Lasten 2023
Baten uit eigen fondswerving
 
 
Giften
€          6044,95

 
Totaal baten uit eigen fondsenwerving
 
€          6044,95
 
 
 
Overige inkomsten
 
 
Rente
€                 86,79
 
Overige baten en lasten
(saldo per 31-12-2022)
€          3846,2


 
Totaal overige inkomsten
 
€          3.932,99

Beschikbaar voor de doelstelling
 
€         9.977,94
 
 
 
Besteding aan de doelstelling
 
 
Kosten activiteiten
€             414,24
 
Ondersteuning derden
€          3.750,00
 
Kosten kerkgebouw
€          1505,28
 
Afschrijvingskosten
€          191,91
 
Uitvoeringskosten eigen organisatie
€             595,19
 
Totaal besteed aan doelstelling
 
€          6.456,62
 
 
 
Saldo per 31-12-2023
 
€          3.521,32


 


Algmene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
- Persoonsgegevens worden geregistreerd ten behoeve van de giftenadministratie.
  Naam en adres worden geregistreerd, nadat begunstiger daarin heeft toegestemd.
  Na afloop van het kalenderjaar ontvangt belanghebbende een verklaring over de ontvangen giften.
  Deze gegevens worden niet aan derden, met uitzondering van de Belastingdienst, verstrekt.
  Naast naam- en adresgegevens en giften worden geen bijzondere persoonsgegevens opgeslagen/bewaard.
- De naam- en adresgegevens zijn uitsluitend opgeslagen op een stick (extern-geheugen).
  1 persoon heeft namens het bestuur toegang tot deze gegevens en ziet toe op de gegevensbescherming.
- Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het toezien op deze gegevensbescherming.
- Inzagerecht: U heeft te allen tijde het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien.
- Correctierecht: U heeft het recht uw gegevens te wijzigen.
- Vergetelheid recht: U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten verwijderen.
- Beperking van verwerking: U heeft het recht een beperking in uw persoonsgegevens aan te laten brengen.

- Uw privacy is gewaarborgd.
  Heeft u vragen of wilt u aanpassing in uw persoonsgegevens neem dan even contact met ons op.